Via pijpleidingen wordt ruwe olie vanuit de opslagtanks in Rotterdam aan verschillende afnemers in Europa geleverd. Eén van de leidingen moest op twee locaties worden verlegd waardoor het noodzakelijk was om de leiding voor een korte periode uit bedrijf te nemen.

Op basis van de ervaring van TECCURO is er tijdens de engineeringsfase, in samenwerking met de klant, naar de risico’s gekeken. Om de leiding op een veilige, snelle en vooral milieuvriendelijke manier leeg te drukken en aansluitend weer op te vullen, zijn de mitigerende maatregelen in een plan van aanpak verwerkt. Hierbij is besloten om elke verlegging apart van elkaar uit te voeren.

In het eerste project is de laatste 3 kilometer van de leiding met gasvormige stikstof leeggemaakt. Vanuit Rotterdam zijn twee speciaal geprepareerde pigs in het product naar een van tevoren bepaalde afsluiter gestuurd. Aan weerskanten van de afsluiter is één pig gepositioneerd. Via een hottap aansluiting is de eerste pig met stikstof naar het einde van de leiding verplaatst. Om te voorkomen dat er te veel stikstof richting de afnemers zou gaan (die dit niet kunnen verwerken) is een vloeistof-gas separator gebruikt. De separator zorgt ervoor dat het gasmengsel (stikstof met koolwaterstoffen) van de olie wordt gescheiden. Daarna is het gasmengsel via een actiefkoolfilter naar de atmosfeer afgelaten. Het actiefkoolfilter bestaat uit adsorptiemateriaal dat de koolwaterstoffen kan binden. Hierdoor is er geen uitstoot naar de omgeving geweest. Om te borgen dat het filter niet zou verzadigen is er continue gemeten. Voor de zekerheid is extra filtercapaciteit geplaatst om tijdig de filters te kunnen wisselen. Dit bleek echter niet nodig te zijn. De olie die in de separator is opgevangen, is via een vacuümwagen met gaswasinstallatie opgezogen en naar de afnemer gebracht.

Nadat de leiding drukloos en veilig was gesteld, zijn de mechanische werkzaamheden gestart om de leiding te verleggen. Na de verlegging heeft TECCURO, in samenwerking met de klant, de leiding weer met olie opgevuld.

Het tweede project is in grote lijnen op dezelfde manier uitgevoerd. Het verschil was dat bij het tweede project het leeg te drukken leidingdeel zich in het midden van de olieleiding bevond. De olie is met behulp van high friction pigs en gasvormige stikstof via de pijpleiding naar de afnemers doorgedrukt. Op deze manier is midden in de leiding een gedeelte van de olieleiding vrijgemaakt zonder dat er een risico was voor de omgeving. De gebruikte stikstof is, net zoals in het eerste project, via actiefkoolfilters van druk gelaten. Doordat de olie in de pijpleiding is gebleven, was de vloeistof-gas separator in dit project niet nodig.

Nadat de 250 meter lange verlegging klaar was, is de leiding opgevuld. Het opvullen is uitgevoerd door de tweede pig langzaam met olie richting de eerste pig te verplaatsen. Via een tijdelijke aansluiting op de leiding is de gasvormige ruimte tussen de twee pigs met water gevuld. Het water zorgt ervoor dat de pigs niet tegen elkaar aan kunnen lopen en dat de afnemers geen last krijgen van te veel gas in het product. Nadat de pigs in de pigtrap op het einde van de leiding waren ontvangen, was de leiding weer volledig operationeel.

Mede door een goede voorbereiding en samenwerking met alle betrokkenen zijn beide projecten ruim binnen de korte tijdsperiode uitgevoerd.

Keep Energy Flowing